برگزاری جسات شجره طیبه صالحین در مسجد و حسینیه
خدمات درمانی پزشکی و پیشگیری رایگان برای مردم