اردوی جهادی شیرین تر از عسل [گزارش تصویری از تلاش دانشجویان]

برگزاری جسات شجره طیبه صالحین در مسجد و حسینیه
خدمات درمانی پزشکی و پیشگیری رایگان برای مردم